304.7
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.3
میلیون بیپ