319.3
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.3
میلیون بیپ