311.3
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
22.2
میلیون بیپ