302.9
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
20.9
میلیون بیپ