307.4
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
21.6
میلیون بیپ